Новини Таращанщини

Зміни, внесені в Закон України «Про запобігання корупції»

Опубліковано: 7-2-2020

Зміни, внесені в Закон України «Про запобігання корупції»  (на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції»).

1.Розширено коло суб’єктів декларування:  відтепер до суб’єктів електронного декларування належать Керівник Офісу Президента України, Перший заступник та заступник Керівника Офісу Президента України, помічники суддів, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України “Про державну службу”, крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах.

2. Розширено коло близьких осіб та членів сім'ї декларантів: відтепер термін «близькі особи» в Законі застосовується до племінника і племінниці, а також до батька та матері дружини (чоловіка) сина (дочки). Тобто, до переліку близьких осіб, які були зазначені у чинному Законі, наразі додається: двоюрідний брат, двоюрідна сестра, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки) (тобто свати).

Членами сім’ї суб’єкта декларування тепер обов’язково є діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття незалежно від наявності сукупності таких ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків.

члени сім’ї:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі).

На коло близьких осіб поширюються обмеження щодо спільної роботи: публічним службовцям заборонено мати таких осіб у прямому підпорядкуванні.

(близькі особи - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта).

3. нововведення щодо питань фінансового контролю: упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

3.1. інформація, що зазначається в декларації (стаття 46):

3.1.1. прізвище,  ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї, зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.1.2. (додано п. 5-1) юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)",   "траст" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

3.1.3. нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті криптовалюти. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них;

3.1.4. отримані доходи (раніше - «нараховані») суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

3.1.5. (додано п. 8-1) банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї;

3.1.6. фінансові зобов’язання суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення (виключено «позичені іншим особам кошти») . Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення зобов’язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

3.1.7. (додано) абз. 2. Національне агентство визначає у формі декларації дані, що повинні зазначатися з метою ідентифікації фізичних або юридичних осіб, у тому числі іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, а також об’єктів декларування, інформація щодо яких подається у декларації.

абз. 3. Дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду..

Примітка. У цілях Закону членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

Додаткові заходи фінансового контролю (стаття 52).

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Положення застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону.

Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються Президент України, Прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, перший заступник або заступник міністра, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна України, його перший заступник або заступник, член Центральної виборчої комісії, член, інспектор Вищої ради правосуддя, член, інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, народний депутат України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, члени Національної комісії зі стандартів державної мови, Директор Національного антикорупційного бюро України, його перший заступник та заступник, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Генеральний прокурор, його перший заступник та заступник, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, член Ради Національного банку України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник, Керівник Офісу Президента України, його перший заступник та заступник, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступник, радник або помічник Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б", та особи, посади яких частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої - третьої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівники, заступники керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, військові посадові особи вищого офіцерського складу.

Нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 Закону України “Про запобігання корупції”) набувають чинності з 1 січня 2020 року.


детальніше...

ПРОВЕДЕНО РОБОЧУ ЗУСТРІЧ

Опубліковано: 6-2-2020

6 лютого голова райдержадміністрації Вадим Пасічнюк провів робочу зустріч з працівниками апарату та керівниками структурних підрозділів адміністрації, в ході якої було розглянуто ряд питань щодо організації роботи адміністрації та координації роботи з органами місцевого самоврядування, установами та організаціями району.

 

В свою чергу Вадим Пасічнюк запевнив присутніх, що  працюватиме на розвиток району та докладе максимум зусиль для злагодженої роботи усіх гілок влади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


детальніше...

Олексій Чернишов представив новопризначеного голову Таращанської РДА

Опубліковано: 5-2-2020

Сьогодні голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов представив нового голову Таращанської райдержадміністрації. Згідно з Розпорядженням Президента України № 97/2020-рп від 03 лютого 2020 року, ним став Вадим Пасічнюк.

Під час зустрічі з активом Таращанського краю, очільник Київщини привітав Вадима Пасічнюка із призначенням на посаду, вручив службове посвідчення та висловив переконання, що він стане потужним драйвером для динамічного розвитку краю.

Новопризначений голова Таращанської РДА подякував Президенту України та голові Київської облдержадміністрації за високу довіру та запевнив присутніх у своїй готовності до виконання поставлених перед ним доручень. А також пообіцяв докласти всіх зусиль для досягнення високого результату у роботі на новій відповідальній посаді.

Під час наради у формі діалогу відбулося жваве обговорення проблемних питань району. Людей цікавили питання децентралізації, водопостачання, ремонту доріг та розвитку району загалом. Також учасники зустрічі обговорили роботу пасажирського транспорту, що здійснює перевезення між районами області. Ці та інші озвучені питання були поставлені на контроль очільником КОДА.


детальніше...

Проведено зустріч з роботодавцем

Опубліковано: 5-2-2020

4 лютого цього року в приміщенні Таращанської районної філії Київського обласного центру зайнятості була проведена зустріч роботодавця ТОВ «КСБ» ВІТЯЗЬ». Як  завжди, зустріч відбулася між запрошеними особами і представниками підприємства в плідному діалозі.

Сергій Степанович детально ознайомив присутніх зі специфікою діяльності підприємства, умовами праці, графіком роботи, заробітною платнею та презентував вакансії охоронника. Відповів на ряд поставлених питань присутніх

Захід відвідали одинадцять осіб із числа безробітних громадян, які перебувають на обліку в районній службі зайнятості, а також особи, які не перебувають на обліку в СЗ, але бажають знайти роботу.

За результатами зустрічі три особи виявили бажання працювати на запропоновані вакансії.


детальніше...

Запобігти! Врятувати! Допомогти!

Опубліковано: 3-2-2020

3 лютого співробітниками Таращанського районного сектору ГУ ДСНС України в Київській області для учнів ЗОШ с. В.Березянка було проведено акцію «Запобігти! Врятувати! Допомогти!» на тему: «Безпека-запорука життя» ,та "Основні понняття про пожежну безпеку". 

Дітлахам було доведено основні правила поведінки вдома, заборону використання сірників та правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних чи інших підозрілих предметів. Рятувальники розповіли, як діють у випадку отримання повідомлень про небезпеку та про те, наскільки від їх швидких і професійних дій залежить життя людей, їх добробут та спокій. Ще раз наголосили на тому, що при виникненні пожежі чи іншої надзвичайної ситуації  треба дзвонити у Службу порятунку за номером "101".

В кінці заходу кожна дитина, збагатившись необхідними знаннями, отримала від працівників ДСНС України листівки на протипожежну тематику.


детальніше...

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Опубліковано: 31-1-2020

31 січня в приміщенні 15-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща відбулася розширена нарада з особовим складом підрозділу з метою підведення підсумків роботи за 2019 рік та визначення завдань на 2020 рік.

Очолив її начальник Таращанського районного сектору Микола МАСЛЮК. 

Під час наради було акцентовано увагу на позитивні та негативні моменти в  роботі особового складу підрозділу. В цілому  йшлося про стан реагування на надзвичайні ситуації, стан виконавчої дисципліни, цивільного захисту, господарської діяльності, кадрової роботи, психологічного забезпечення, дотримання дисципліни і законності та виконання вимог закону України «Про запобігання корупції».

Наприкінці наради з особовим складом проведено інструктаж для своєчасного та якісного подання електронних декларацій за 2019 рік.

 


детальніше...

ПЕРЕВІРКА ГЕРІАТРИЧНОГО ПАНСІОНАТУ

Опубліковано: 30-1-2020

30 січня відбулася позапланова перевірка Таращанського геріатричного пансіонату розташованого в с.Чернин. Рятувальники перевірили утримання шляхів евакуації, якість відпрацювання розпорядчих документів, наявність і стан засобів пожежогасіння, відповідність обладнання приміщень вимогам пожежної безпеки.

За виявлені порушення вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки і не виконання приписів про усунення порушень до адміністративної відповідальності притягнуто відповідальних осіб.


детальніше...

Оформлення трудових відносин - запорука соціального захисту гарантованого державою

Опубліковано: 30-1-2020

29 січня у Таращанській районній державній адміністрації відповідно доручення Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука від 22.01.2020 р. № 2313/0/1-20 суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщення та організації харчування проведено роз’яснювальну роботу про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

Робочу зустріч провів виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації Ю.Шостак спільно з головними державними інспекторами Головного управління Держпраці в Київській області Є. Іщенко та В. Легезою, за участі заступника директора-начальника відділу надання соціальних послуг Таращанської районної філії Київського ОЦЗ В.Чижевського.

Відкриваючи нараду Юрій Шостак наголосив, що допуск до роботи працівників без оформлення трудових відносин є неприпустимим, дотримання законодавства про працю, легалізація трудових відносин були і є пріоритетними в роботі органів виконавчої влади.

Євгеній Іщенко зазначив, що роботодавець при використанні найманої праці зобов’язаний керуватися вимогами трудового законодавства, а саме:

-укладати з працівниками трудові відносин у вигляді трудових договорів чи видачі наказів про прийом на роботу;

-вносити записи до трудових книжок працівників, які пропрацюють у роботодавця;

-виплачувати заробітну плату працівникові у розмірі не нижче встановленого державою мінімального розміру та в строки визначені законом;

-сплачувати ЄСВ;

-надавати працівникам час для відпочинку у вигляді вихідних, святкових та неробочих днів, оплачуваних відпусток, додаткових відпусток ;

-забезпечувати безпечні умови праці.

За порушення вимог трудового законодавства України роботодавці несуть відповідальність: дисциплінарну: адміністративну, фінансову та кримінальну.

До фінансової відповідальності належать фінансові санкції, згідно яких за порушення трудового законодавства в частині не задекларованої праці на підприємство, установу, організацію чи фізичну особу-підприємця накладається фінансова санкція у розмірі 30 мінімальних заробітних плат за кожного неоформленого працівника, тобто з 1 січня 2020 року санкція становить 141690 грн.

Віктор Легеза звернув увагу присутніх на необхідність забезпечення виконання законодавства про охорону праці.

Василь Чижевський роз’яснив про послугу служби зайнятості щодо можливості здійснення виплати компенсацій фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при прийомі на роботу безробітних на новостворені робочі місця.

Пам'ятай! Оформлення трудових відносин - запорука соціального захисту гарантованого державою!

 

 

 

 

 

  

 


детальніше...

СЕМІНАР-НАВЧАННЯ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ТА МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Опубліковано: 29-1-2020

На виконання Регіонального плану заходів щодо створення належних умов для безпечного харчування дітей у закладах освіти Київщини на 2019-2022 роки, з метою покращення стану організації харчування та впровадження системи НАССР в закладах освіти Таращанського району 29 січня 2020 року в актовому залі Таращанської районної державної адміністрації відділом освіти і науки спільно з Таращанським районним управлінням головного управління Держпродспоживслужби в Київській області проведено семінар-навчання  для керівників закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти, медичних працівників закладів освіти.

Розглянуто питання дотримання вимог санітарного законодавства в організації харчування у закладах освіти, особливості розробки та впровадження в закладах освіти постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).


детальніше...