Таращанське відділення Білоцерківського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Київській області

ПРО ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ

Опубліковано: 27-6-2017

На засіданні Кабміну 17 травня 2017 року був затверджений проект пенсійної реформи, яку мають запровадити з 1 жовтня 2017 року. Уряд уважає, що її впровадження дасть змогу позбутися "дискримінаційного" характеру нинішньої пенсійної системи, ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду і підвищити розміри виплат.

Пенсія українців залежить від трьох показників: від індивідуального коефіцієнта для обчислення зарплати працівника, страхового стажу та показника середньої заробітної плати в Україні, який застосовується при обчисленні пенсії. Середня зарплата зростає з кожним роком, тож, щоб подолати несправедливість, пропонується провести осучаснення пенсії. Останнього разу таке осучаснення відбулося в 2008 році, але із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні за 2007 рік (1197,91 грн.). За цей час середня зарплата в Україні, яка застосовується при обчисленні пенсії, зросла до 3764,4 грн. або більше, ніж у три рази. Перерахунок пенсій, який пропонує уряд, має ліквідувати цей дисбаланс. Пропонується нова формула нарахування пенсій за єдиним підходом для «старих» і «нових» пенсіонерів.  При цьому перерахунок пенсій здійснюватиметься із застосуванням показника вартості одного року страхового стажу, зниженого з 1,35% до 1%.

Одним із позитивних моментів є те, що уряд пропонує з жовтня скасувати 15-відсоткове оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам. Ті, хто працює, зможуть отримували заробітну плату і пенсію в повному обсязі.

Для майбутніх пенсіонерів – підвищення пенсійного віку не планується. Проте  встановлюються вимоги до тривалості необхідного страхового стажу, тобто планується збільшити страховий стаж.

За Урядовим проектом реформи пенсія за віком у 60 років буде призначатися за наявності страхового стажу 25 років. Але кожні 12 місяців вимога до розміру страхового стажу буде збільшуватися на один рік. Таким чином, в 2028 році, аби піти на пенсію у 60 років, необхідно буде мати 35 років страхового стажу.

Закон також передбачає право людини взяти участь у добровільному пенсійному страхуванні. Якщо, наприклад, в 60-річної особи не буде зазначеної тривалості страхового стажу, вона має право допрацювати необхідну кількість років або придбати необхідну тривалість страхового стажу для призначення пенсії у віці від 60 до 63 років.

У 63 роки пенсія за віком як для чоловіків, так і для жінок призначатиметься при наявності страхового стажу тривалістю від 15 до 25 років. Кожні 12 місяців вимога до кількості страхового стажу збільшуватиметься на один рік до досягнення в 2028 році 35 років страхового стажу.

Починаючи з 1 січня 2019 року, особам, в яких страховий стаж складатиме 15 років, пенсія за віком призначатиметься в 65 років. Особи, в яких відсутній такий стаж, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги після досягнення 65 років за сукупним доходом сім’ї.

Таким чином, якщо в 60 років не вистачатиме необхідного стажу, то доведеться працювати до 63 років. Якщо і після цього стаж менше  15 років, тоді вийти на пенсію людина зможе не раніше 65 років, або ж придбати за гроші необхідну тривалість стажу.

Призначення пенсій за вислугу років буде здійснюватися лише для військовослужбовців.

Реформою передба­чається, що з 1 січня 2018 року скасовується право на призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інших категорій.

Також не призначатимуться так звані «спецпенсії», тобто пенсії державним службовцям, науковцям, суддям, прокурорам та інші.

У законопроекті передбачає­ться автоматична норма про щорічну індексацію (перерахунок) пенсій для захисту від інфляції, при цьому перерахунок буде відбуватися з урахуванням фінансових можливостей солідарної системи — тобто, якщо буде зростання економіки, то і бюджет буде наповнюватися краще.

Передбачене на 2017 рік друге підвищення соціальних стандартів на 5% пропонується з 1 жовтня. Мінімальна пенсія у такому випадку становитиме 1373 грн. Підвищення пенсій торкнеться 9 млн пенсіонерів.

Але це лише пропозиції, викладені в законопроекті. Якою буде пенсійна реформа, які конкретні зміни вона передбачає, можна буде говорити, коментувати після остаточного ухвалення закону.


детальніше...

ТРИРІВНЕВА СИСТЕМА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – НАЙБЛИЖЧЕ МАЙБУТНЄ

Опубліковано: 27-6-2017

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з таких рівнів:

- солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страху­ван­ня;

- накопичувальна система загальнообов'язкового державного пен­сій­ного стра­хування;

-  система недержавного пенсійного забезпечення.

Перший рівень належить до загальнообов'язкового державного пен­сійного страхування. Другий та третій рівні становлять систему нако­пи­чувального пенсійного забезпечення. Громадяни України можуть бути учас­никами одночасно різних рівнів пенсійної системи.

Перший рівень – солідарна система загальнообов'язкового держав­ного пен­сій­ного страхування. Пенсії виплачуються з коштів державного Пенсійного фонду, а їх розмір залежить від розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, та страхового стажу.

Солідарна пенсійна система передбачає забезпечення мінімальної та гаран­това­ної пенсії, яка надається державою. Її метою є гарантування кож­ному громадянину отримувати мінімальний дохід після виходу на пенсію. Така система належить до соціального захисту. Кошти для фінан­су­вання пенсійних виплат мобілізуються до Пен­­сійного фонду України шляхом обов'язкових відрахувань від заробітної плати гро­­мадян.

Проте солідарна система забезпечує лише мінімальні виплати пенсі­о­нерам. Як правило, вони досягають не більше 30-35% від середнього до­хо­ду працівника, що він одержував до виходу на пенсію.

Другий рівень – накопичу вальна система загальнообов'язкового дер­жавного пенсійного страхування Вона ґрунтується на засадах нако­пи­чення коштів застра­хо­ваних осіб у Накопичувальному фонді на інди­віду­альних пенсійних рахунках. Ці кош­ти інвестуються в економіку країни з метою отримання доходу. Всі накопичені кош­ти є власністю громадян, а виплати з Накопичувального фонду здійснюються до­датково до загально­обо­в'язкових пенсійних виплат.

Третій рівень – система добровільного недержавного пенсійного забезпечення. Вона здійснюється недержавними Пенсійними фондами, стра­ховими компаніями та банками. Розмір пенсійних виплат залежить від розміру пенсійних внесків, терміну, протягом якого ці внески накопичу­ва­лися і розміру отриманого на них інвестиційного доходу. Ці виплати здійс­нюються незалежно від отримання виплат за загально­обо­в’язковим державним пенсійним страхуванням.

З прийняттям законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і «Про недержавне пенсійне забезпечення» в 2004 році розпочато впро­вад­ження пенсійної реформи, сутність якої полягає в переході до трирівневої пенсій­ної системи. Передбачалось, що у зв’язку з введенням другого рівня накопичувальної сис­теми загальнообов'язкового державного пенсійного страхування частина обов'яз­ко­вих пенсійних відрахувань (до 7% від заробітної плати працівника) буде спрямо­ва­но на персональні рахунки громадян. Ці кошти інвестуватимуться в українську еко­но­міку, а інвестиційний дохід буде збільшувати розмір майбутніх пенсійних виплат.

Вважається, що одночасне функціонування цих рівнів забезпечує стабільність пен­сійної системи, оскільки сприяє вирівнюванню ймовірних демографічних та фі­нан­сових ризиків.

Через економічну ситуацію другий рівень поки що не працює, третій – все ще незначний в обсягах, отже, переважна частина пенсій в Україні нараховується і ви­плачується за рахунок коштів Пенсійного фонду. А солідарна система самостійно не мо­же впоратися з існуючими в країні фінансовими і демографічними негативними фак­торами.

Стан пенсійної системи та перспективи її розвитку великою мірою визна­чаються й демографічною ситуацією.

Для України, як і для більшості країн світу, головною демо­гра­фічною тен­ден­цією поточного століття є процес старіння населення, що виявляється у зростанні част­ки осіб похилого віку. Вже нині у пенсійній системі України на 10 платників стра­хових внесків припадає 13 пенсі­о­нерів. При такій ситуації Пенсійний фонд буде постійно на дотаціях дер­жави.


детальніше...

Заробітна плата в конверті - без майбутнього життя!

Опубліковано: 16-6-2017

15 червня працівниками Білоцерківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області була проведена зустріч в трудовому колективі КП БМР “Тролейбусне управління”.

Спеціалісти Білоцерківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області ознайомили присутніх з чинниками, які впливають на призначення пенсій в майбутньому та необхідність легалізації оплати праці. Також було роз’яснено, що якщо сума нарахованої заробітної плати менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно заробітній платі. 

Присутнім було роз’яснено про переваги користування Веб-порталом, де кожен працівник зможе бачити суму своєї заробітної плати та  працюючі пенсіонери – розмір своєї пенсії. Під час зустрічі були популяризовані матеріали, які висвітлюються на шпальтах тижневика Пенсійного фонду України “Пенсійний кур’єр”.

По закінченню зустрічі серед працівників КП БМР “Тролейбусне управління” був проведений флеш-моб “Зарплата в “конверті” – втрачена пенсія” та були роздані інформаційні матеріали та буклети.

 


детальніше...

Легалізація робочих місць та заробітної плати – соціальна захищеність кожного!

Опубліковано: 16-6-2017

15 червня  працівниками Білоцерківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області була проведена зустріч в трудовому колективі ТОВ “Сертіс-Центр”.

Спеціалісти Білоцерківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області ознайомили присутніх з чинниками, які впливають на призначення пенсій в майбутньому та необхідність легалізації оплати праці.

Наприкінці зустрічі присутнім було роз’яснено про переваги користування Веб-порталом, де кожен працівник зможе бачити суму своєї заробітної плати та  працюючі пенсіонери – розмір своєї пенсії. Всім присутнім були роздані інформаційні матеріали та буклети. Під час зустрічі були популяризовані матеріали, які висвітлюються на шпальтах тижневика Пенсійного фонду України “Пенсійний кур’єр”.

 


детальніше...

Проведено роз’яснювальну роботу з учасником АТО

Опубліковано: 15-6-2017

15 червня начальником Білоцерківського об’єднаного управління ПФУ Київської області в Таращанському відділі Будко К.В.  та заступником начальника відділу з  питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Петренко Л.О. була проведена роз’яснювальна робота з учасником АТО в період з серпня 2014 року по січень 2016 року Оленою Лініченко,  жителькою с.В.Вовнянка стосовно подання  необхідних документів, щодо призначення пенсії, як інваліду учасника АТО.

 

 

 

 

 


детальніше...

Переваги користування Веб-порталом Пенсійного фонду України

Опубліковано: 15-6-2017

15 червня працівниками Білоцерківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області була проведена зустріч в трудовому колективі КП ТАРАЩАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ `ТАРАЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №13` .

На зустрічі присутнім було роз’яснено про переваги користування Веб-порталом, де кожен працівник зможе бачити суму своєї заробітної плати та  працюючі пенсіонери – розмір своєї пенсії.

В процесі зустрічі було роз’яснено про те, що на сьогоднішній день великою проблемою є виплата заробітної плати “в конвертах”, тіньові заробітні плати не вигідні самим працівникам, адже негативно впливають на рівень їх соціального забезпечення, а саме: на допомогу по безробіттю, на оплачувану відпустку, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, на лікарняні та права на пенсію.

Всім присутнім були роздані інформаційні матеріали та буклети. Під час зустрічі були популяризовані матеріали, які висвітлюються на шпальтах тижневика Пенсійного фонду України “Пенсійний кур’єр”.

 


детальніше...

Легальна заробітна плата – захищеність кожного!

Опубліковано: 14-6-2017

14 червня  працівниками Білоцерківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області була проведена зустріч в трудовому колективі ТОВ “МЕТР ЛТД”.

Працюючим було роз’яснено про те, що на сьогоднішній день великою проблемою є виплата заробітної плати “в конвертах”, тіньові заробітні плати не вигідні самим працівникам, адже негативно впливають на рівень їх соціального забезпечення, а саме: на допомогу по безробіттю, на оплачувану відпустку, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, на лікарняні та права на пенсію.

Наприкінці зустрічі присутнім було роз’яснено про переваги користування Веб-порталом, де кожен працівник зможе бачити суму своєї заробітної плати та  працюючі пенсіонери – розмір своєї пенсії. Всім присутнім були роздані інформаційні матеріали та буклети. Під час зустрічі були популяризовані матеріали, які висвітлюються на шпальтах тижневика Пенсійного фонду України “Пенсійний кур’єр”.

 

 

 

 

 


детальніше...

Тіньова заробітна плата – позбавлення соціальних гарантій!

Опубліковано: 13-6-2017

13 червня працівниками Білоцерківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області була проведена зустріч в трудовому колективі ФОП Левченко Людмила Володимирівна.

В ході проведеної зустрічі присутнім було роз»яснено, щодо залежності страхового стажу застрахованих осіб від легальних виплат заробітної плати на рівні не менше мінімального розміру. Отримуючи неофіційну заробітну плату, працівник повністю беззахисний перед роботодавцем та у результаті людина втрачає велику частку майбутньої пенсії.

Також було проінформовано про можливість добровільної участі у системі добровільного соціального страхування.

Наприкінці зустрічі присутнім було роз’яснено про переваги користування Веб-порталом, де кожен працівник зможе бачити суму своєї заробітної плати та  працюючі пенсіонери – розмір своєї пенсії. Всім присутнім були роздані інформаційні матеріали та буклети. Під час зустрічі були популяризовані матеріали, які висвітлюються на шпальтах тижневика Пенсійного фонду України “Пенсійний кур’єр” (було виписано 1 примірник газети “Пенсійний кур’єр”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


детальніше...

Легальна заробітна плата – стабільне майбутнє

Опубліковано: 13-6-2017

12 червня працівниками Білоцерківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області була проведена зустріч в трудовому колективі ФОП Кравчук Наталія Леонідівна.

В ході проведення проведеної зустрічі присутнім було роз’яснено, що тіньові заробітні плати не вигідні самим працівникам, адже негативно впливають на рівень їх соціального забезпечення. Пенсія нараховуватиметься тільки з офіційно нарахованої заробітної плати, при умові сплати страхових внесків в сумі не менше, ніж мінімальний. Отримуючи неофіційну заробітну плату, працівник повністю беззахисний перед роботодавцем та у результаті людина втрачає велику частку майбутньої пенсії.

Наприкінці зустрічі присутнім було роз’яснено про переваги користування Веб-порталом, де кожен працівник зможе бачити суму своєї заробітної плати та  працюючі пенсіонери – розмір своєї пенсії. Всім присутнім були роздані інформаційні матеріали та буклети. Під час зустрічі були популяризовані матеріали, які висвітлюються на шпальтах тижневика Пенсійного фонду України “Пенсійний кур’єр” (було виписано 1 примірник газети “Пенсійний кур’єр”).


детальніше...